Return Home


(col c). Genelach .H. Bhaeighill 197. Toirrdelbach ruadh m Taidh oicc m Taidhg m Toirrdelbaigh m Neill m Toirrdelbaigh oicc m Toirrdelbaigh moir m Nell ruaidh m Menman m Aedha m Aindilis m Menman m Conchobair m Cellaigh m Giolla brighde m Aindilis m Garbann m Baighill m Bradagain m Muirchertaigh m Cindfhaeladh. 198. Emann buidhe m Toirrdelbaigh m Neill m Toirrdelbaigh oicc Toirrdelbaigh moir .i. Toirrdelbach bernuch. (Page 28). Genelach .H. Dochartaig 199. (col. a). Cathaoir m Seaain oig m Seaain m Felim m Con- chobhair carraigh m Briain duibh m Domhnaill - 1440- m Concobair an einigh - 1413- m Seaain m Domhnaill m Aindilis m Conchobhair manaigh m Domhnaill m Ruaidri m Domhnaill mhoir m Aenghusa (m Muirchertaigh) m Diarmada m Conchobhair m Domhnaill finn m Donnchadha duinn m Domhnaill droma fornochta m Maenghuile m Donnchadha m Moenghuile m Dochartaigh (o raiter .h. Dochartaigh) m Maenghuile m Fiamhain m Cinnfaeladh (col. b) m Gairbh m Ronain m Luigdheach m Setna m Ferghusa cennfhoda m Conaill gulban. Cathaoir son of John oge son of John son of Felim son of Conor carragh (scabbed) son of Brian duff (black) son of Donal -1440- son of Conor an einigh (generous) -1413- son of John son of Donal son of Aindilis son of Conor managh (of the monks) son of Donall son of Rory son of Donal mor son of Angus son of Muirchertagh son of Dermot son of Conor son of Donal finn (white) son of Donogh donn (brown) son of Donall of Drom Fornoght son of Maenghaile son of Donogh son of Maonghaile son of Dochartach (from whom O'Dougherty) son of Maonghaile son of Fiamahan son of Cindaeladh son of Gairb son of Ronan son of Luighdheach son of Seadna son of Fergus long-head son of Conall gulban. 200. Felim og m Seain m Felim m Concubair carraigh m Briain Duibh. Felim oge was son of John son of Felim son of Conor carragh son of Brian duff. Genelach Muinntiri Gallcubhair 201, Tuathal m Cathaoir m Sir Eoin (.i. o Gallcobair) m. Tuathail bhailbh m Seaain m. Ruaidri m Aedha (o raiter sliocht Aedha) m. Eoin m. Niocoil m. Giolla coimdedh (i. an manach) m. Aedha m. Ferghail m. Donnchadha m. Niocaoil n. Maol ruanaidh m. Aedha m. Diarmada m. Domhnaill m. Amlaibh m. Donnchadha m. Maghnusa m. Gallcubhair (a quo ) m. Ruarcain m. Ruaidri m. Donnchadha m. Domhnaill m. Ceallaigh m. Maoil cobha m. Aedha m. Ainmirech m. Setna m. Ferghusa. Toole son of Cathaoir son of Sir John (i.e., the O'Gallagher) son of Toole balbh ('the stammerer') son of John Son of Rory son of Hugh (from whom are called the Sliocht Aodha) son of John son of Nichol son of Giolla coimdedh (i.e., the monk) son of Hugh son of Fergal son of Donogh son of Nichol son of Mulroony son of Hugh son of Dermot son of Domnall son of Awley son of son of Donogh son of Manus son of Gallchubhar (from whom the name) son of Ruarcain son of Rory son of Donogh son of Domnall son of Ceallagh son of Maolchobha son of Hugh son of Ainmirech son of Setna son of Fergus. 202. Cuig mic Seain mic Ruaidri: Felim fionn, Eoghan, Ruaidri, Corbmac buidhe, et Tuathal balbh. John son of Rory had five sons: Felim finn, Owen, Rory, Cormac boy and Toole balbh (stammering). 203. Fer dorcha m. Eoghain (i. o Gallcobair) m. Emainn m. Eoin m. Tuathail m. Donnchadha (a quo sliocht Donnchadha) m. Eoin m. Niocoil. Fer dorcha son of Owen (i.e., the O'Gallagher) son of Edmund son of John son of Toole son of Donogh (a quo the sliocht Donogh) son of John son of Nichol. 204. (col d). Fergal (i. o Gallcoobhair) m. Toirredelbaigh oig m an Dubhaltaig m. Tuathail m Donnchadha (a quo sliocht Donchadha) m. Eoin m. Niocoil m. Giolla coimdedh (i. an manach). Fergal (i.e., the O'Gallagher) son of Torlogh oge son of Dubhaltach son of Toole son of Donogh (a quo the sliocht Donogh) son of John son of Nicol son of Giolla coimdedh (i.e., the monk). 205. Dubhaltach m. Maoil choba m. Cathaeir m. Toirrdelgaigh oig. Dubhaltach son of Maol chobha son of Cathaoir son of Torlogh oge. 206. Cathal dubh m. Remainn (i. biocair droma Tuama) m. Lochluinn m. Domhnaill m. Lochlainn (i. an t-epscop) m. Eoin m. Niocoil m. Giolla coimdhedh (i. an manach). Cathal duff son of Redmond (i.e. the Vicar) son of Lochlan son of Domnall son of Lochlan (i.e., the Bishop) son of John son of Nichol son of Giolla coimdehedh (i.e. the Monk). 207. Aenghus m. Aedha m. Maelruanaidh m. Domhnaill m. Ferghail m. Giolla coimdedh. Aongus son of Hugh son of Mulroony son of Domnall son of Fergal son of Giolla coimdedh. 208. (Page 29, col.a). Corbmac buidhe, Semas meirgech, Fer dorchae: clann Eogain (i. o Gallchobair) m. Seaain m. Corbmiac buidhe m. Seaain m. Ruaidri m. Aedha (o raiter sliocht Aedha). Cormac boy, James meirgech, Ferdorcha, children of Owen (i.e., the O'Gallagher) son of John son of Cormac boy son of John son of Rory son of Hugh (from whom is called sliocht Aedha). 209. Semas m. Donnchadha m. Felim fhinn (a quo ) m. Seaain m. Ruaidri m. Aedha. James son of Donogh son of Felim finn (from whom are the sliocht Felim finn) son of John son of Rory son of Hugh. 210. Eoin m. Conchobair oicc m. Eoin m. Conchobair ruaidh (o ta sliocht Conchobair ruaidh) m. Donnchadha m. Ruaidri m. Aedha. John son of Conor oge son of John son of Conor roe (from whom is called the sliocht Conor roe) son of Donogh son of Rory son of Hugh. 211. Toirrdelbach m. an Dubaltaigh m. Conchobiar ruaidh. Torlogh son of Dubaltach son of Conor roe. 212. Seon: Tomas, Abratham: clann Tuathail gallda m. Briain m. Fir dorchae m. Ruaidri m. Seaain m. Ruaidhri. John, Thomas and Abratham were children of Toole gallda (English) son of Brian son of Fer dorcha son of Rory son of John son of Rory. 213. Dubaltach m. Fir gan ainm m. Fir dorcha m. Eoin m. Tuathail m. Donnchadha (a quo sliocht Donnchdha). Dubhaltach son of Fear-ganaoimh son of Ferdorcha son of John son of Toole son of Donogh (from whim is called sliocht Donogh). 214. Seaan m. Briain an belaigh m. Seaain m. an Dubaltaigh m. Toirrdelbiagh m. Tuathail m. Donnchadha (o ta sliocht Donnchadha). John son of Brian 'of the Road or Way' son of John son of Dubhaltach son of Torlogh son of Toole son of Donogh (from whom are the sliocht Donogh descended). 215. Briain uaine m. Taidhg riabaigh m. Briain uaine m. Fergail m. an Dubaltaigh m. Toirrdelbaigh m. Tuathail m. Donnchadha (o ta sliocht Donchadha). Brian 'the pale' son of Teigue 'the freckled' son of Brian 'the pale' son of Fergal son of Dubaltach son of Torlogh son of Toole son of Donogh (from whom are the sliocht Donogh). 216. Dubhaltach m. Maoil cabha m. Cathaoir (i. o Gallchobair) m. Toirrdelbaigh oig m. an Dubhaltaigh m. Toirrdelbaigh m. Tuathail m. Donnchadha (o tat sliocht Donnchadha). Dubhaltach son of Maolchobha son of Cathaoir (i.e., the O'Gallagher) son of Torlogh oge son of Dubhaltach son of Torlogh son of Toole son of Donogh (from whom are called the sliocht Donogh). 217. Ruaidri ballach m. Eogain t-salaigh m. Cathaoir m. Giolla duibh m. Eogain m. Seaain m. Ruaidri. Rory 'the freckled' son of Owen 'the fat' son of Cathaoir son of Giolla duff son of Owen son of John son of Rory. 218. Aodh og m. Airt m. Aodha m. Eogain m. Airt m. Eoghain m. Emainn m. Eoin m. Tuathail m. Donnchadha (o ttat sliocht Donnchadha). Hugh oge son of Art son of Hugh son of Owen son of Art son of Owen son of Edmund son of John son of Toole son of Donogh (from whom are called the Sliocht Donogh). 219. Seaan m. Ruaidri ballaigh m. Maghnusa m. Aenghosa m. Dalaigh m. Eogain buidhe m. Maghnusa riabaig (o ta ) m. Eoin m. Niocoil m. Giolla coimdheadh (i. an manach). John son of Rory ballagh son of Manus son of Angus son of Daley son of Owen boy son of Manus riabach (from whom the sliocht Manus riabach) son of John son of Nichol son of Giolla an Coimdedh (i.e., the Monk). 220. Tuathal balbh mac Briain mic Donnchadha m. Feilim fhinn (o tat sliocht Fhelim fhinn). Toole 'the stammer' was son of Brian son of Donogh son of Felim finn (from whom are the sliocht Felim finn). 221. Corbmac, Cathaoir, Semus dubh, et an Dubhaltach, cethrar mac an Tuathail sin. Cormac, Cathaoir, James duff, and Dubhaltach, four sons of that Toole. 222. Niall modartha m. Cathaoir m. Toimilin ruaidh m. Niocoil m. Eogain m. Seaain m. Ruaidri m. Aodha (o raiter sliocht Aodha). Niall 'the surly' son of Cathaoir son of Toimilin roe son of Nichol son of Owen son of John son of Rory son of Hugh (from whom is called the sliocht Aodha). 223. Emann og (i. an brathair), et Donnchadh meirgech: clann Emainn m. Tuathail m. Giolla duibh m. Eogain m. Seaain mic Ruaidri. Edmund oge (i.e., the Friar), and Donogh meirgech were children of Edmund son of Toole son of Giolla duff son of Owen son of John son of Rory. (col. d) Do Dhochartachaib.Bheus .i. Muintir an Chaisleain Nui 224. Rudhraighe dubh m Aedha buidhe m Cathaoir mic Domhnaill ballaigh m Eachmharcaigh mic Domnaill m Conchobair an einigh. 225. Conn mac Briain mic Cuinn m Seaain bhuidhe mic Aedha carraigh m Seaain m Domhnaill m Conchobair an einigh. 226. Risdeard occ mac Risdeird moir m Tomais mic Gearuilt m Cathail mic Domhnoill m Conchobhair an einicch. 227. Cathal m Uilliam m Diarmada duibh m Cuinn m Domhnaill oicc m Domhnaill m Conchobair an einigh. 228. Felim m an Fhir dhorchae m an Dubhaltaigh m Aedha m Feidhlimthe m Domhnoill m Conchobair an einigh. (Page 30). Genelach .H. Maoil Doraidh 229. (col. a). Maol ruanaidh m Muirchertaigh m Oenghusa m Maoil bresail m Mail doraidh (a quo .h. Mail doraidh) m Aenghusae m Mur- chadha m Mail bresail m Flaithbertaigh m Loingsig (.i. glun re talmain) m Aenghusa m Domnaill m Aedha m Ainmirech m Stena m Ferghusa cennfhoda m Conaill ghulban m Neill noighiallaigh. Genelach meic Gille Finnein, Toisech Muinntire Feodachain 230. Enri crosach m Ragnaill m Uilliam meit (col. b) m Domnaill m Conchobair m Gille Patraicc m MicRaith m Gille finnein (a quo mic Giolla finnein) m Maol ruanaigh m Muircertaigh m Aenghusa m Mael bresail m Mail doraid (o tait .h. Mail doraidh). 231. Seaan mac Briain dorcha m Lochloinn oig m Lochlainn mhoir m Donnchadha mic Toirrdelbaigh m Enri crossaigh. 232. Flaitbertach m Loingsigh m Cuileoin m Loinccsicch m Mail foithbil m Canannan (o tait .h. Chanannain) m Flatbertaigh m Loingsigh m Aenghusa m Domnaill m Aedha m Ainmirech. Genelach Sil Boguine 233. (col. c) Muircertach m Murchadha m Mail odrai m Eachach m Forbusaigh m Secnusaigh m Dungaile m Mael tuile m Seachnasaigh m Garghain m Branduibh m Melghe m Boghuine m Conaill gulban m Neill. 234. Mail brighde m Dordubain m Mail caich m Baithechtaigh m Conghaili m Failbe m Faelain m Aedhain m Geintigh m Luighdech m Bogaine (.i. Edna) m Conaill gulban m Neill naighiallaigh. 235. (col. d). Donnghus m Cathail uallaigh m Brodadha m Donngusa m Sodalaigh m Colmain m Crunmhail m Aenghusa m Colmain m Aenghusa gunga m Conaill gulban. Genelach Ceneil Duach 236. Nuadha m Duinechdha m Cuirc m Duach m Seachnassaigh m Conaill m Baetain m Ninnida m Duach m Conaill gulban m Neill .ix. giallaigh. (Page 31). Dochartaich 237. (col. a) Felim occ (Rois ingen ui Domnaill, .i. Magnas, mathair an Felim sin). Seaan occ, .i. o Dochartaigh (Aibhilin ingen Meg Uidir a mathair-side); da mac iad-sidhe Seaain moir m Felim mic Conchobair carraigh m Briain duibh m Domhnaill m Conchobair an einigh m Seaain moir cuile meic an treoin et chaisleain loca lapain m Domhnaill m Aindilis m Conchobair mhanaigh m Domhnaill m Ruaidri m Domhnaill mhoir m Oenghusa m Muircertaigh m Diarmada m Conchobair m Domhnaill find m Donnchadha duinn m Domhnaill droma fornochta isin Lagan m Maonghail m Donnchadha m Maongail m Dochartaigh (o raiter an slondadh) m Maonghail m Fiamain m Cind faoladh m Gairbhronn m Luighdech m Setna m Ferghusa m Conaill gulban. Felim oge, Rose, the daughter of Manus O'Donell, Chief of his tribe, was his mother. John oge, i.e., the O'Dougherty, Evelina, daughter of Maguire, was his mother. These two were sons of John mor son of Felim son of Conor carragh son of Brian duff son of Donal son of Conor an einigh etc. 238. Domhnall m Conchobair carraigh m Felim m Conchobair carraigh m Briain duibh, et reliqua. Donal was son of Conor carragh son of Felim son of Conor carragh son of Brian duff. 239. Niall, et Rudhraighe: clann Briain m an Giolla dhuibh m Con muighe m an Giolla dhuibh m Conchobair carraigh m Briain duibh m Domnhnaill m Conchobair an einigh. Niall and Rory were sons of Brian son of Giolla duff son of Con muighe son of Giolla duff son of Conor carragh son of Brian duff son of Donal son of Conor an einigh. 240. (col. b). Niall m Briain m Con muighe m Giolla duibh caoich m Concobair carraigh m Briain duibh. Niall was son of Brian son of Con muighe son of Giolla duff caech son of Conor carragh son of Brian duff. 241. Emann m an Dubhaltaigh m Domhnaill gruamdha m Eogain bailbh m Concobair carraigh m Briain duibh. Edmond, son of the Dubhaltach (Dudley) son of Donal gruamdha (surly) son of Owen balbh (numb or stammering) son of Conor carragh son of Brian duff. 242. Domhnall mac Conchobair an einigh, ochtar mac lais: Brian dubh, Felim, Niall, Eachmarcach, Seaan, Cathal, Domnall occ, et Gearalt. Diobaidh an Geralt sin. Coblaigh riabach nic Domnaill, mathair an trir thoisigh; ingen Maoil muire mic Suipne, mathair an coigir n-aile. Donall son of Conor an einigh, had eight sons, Brian duff, Felim, Niall, Eachmarcach, John, Cathal, Donal oge and Gerald. Coblaigh riabhach (swarthy) McDonald was mother of the first three, and the daughter of Maolmuire MacSweeney was mother of the other five. Dochartaig Glinde O Ccanann O'Dougherty of Gleann O'Gannan. 243. Aodh occ, et an Dubaltach: da m Aoda buidhe m an Dubaltaigh m Aodha m Feilim. Hugh and Dubhaltagh, the two sons of Hugh boy, son of Dubhaltagh son of Hugh son of Felim. 244. Domhnall m Cathail m Neill m Cathail m Aodha m Felim. Donall son of Cathal son of Neill son of Cathal son of Hugh son of Felim. 245. Seaan, ocus Felim: clann an Fir dorcha m an Dubhaltiagh (col. c) m Aodha m Feilim. John and Felim, sons of Ferdorcha son of Dubhaltagh son of Hugh son of Felim. Do Mhuintir an Glenda Cettna Of the people of the said Glenn 246. Niall modartha m Seaain m Cuinn m Aedha m Felim. Neill modartha (surly) son of John son of Conn, son of Hugh, son of Felim. 247. Brian m Eoghain m Cathail ruaidh m Uilliam duibh m Neill. Brian son of Owen, son of Cathal roe, son of William duff son of Neill. 248. Seaan, Rudhraighe dubh, Conn, et Cathaoir: ceithre m Aodha buidhe m Cathaoir m Domhnaill bhallaigh m Eachmarcaigh. John, Rory duff, Conn and Cathaoir were four sons of Hugh boy son of Cathaoir son of Donal ballagh (freckled) son of Eachmarcagh. 249. Niall og m an Fir dorcha m Neill bernaigh m Eachmharcaigh. Neill oge son of Ferdorcha son of Neill bearnach (gapped) son of Eachmarcagh. 250. Rudhraighe, et Diarmaitt: da m Feilim m Rudraighe m Briain m Seaain m Domnaill m Concobair an einigh. Rory and Dermod, two sons of Felim son of Rory son of Brian son of John son of Donal son of Conor an einigh. 251. Donnchadh, ocus Brian: clann Neill m Seaain m Briain m Seaain m Domhnaill m Concobair an einigh. Donogh and Brian, sons of Neill son of John son of Brian son of John son of Donal son of Conor an einigh. 252. Seaan og, et Cathal: clann Eachmharcaigh m Seaain m Briain m Seaain m Domhnaill m Concobhair an einicch. John oge and Cathal, sons of Eachmarcagh son of John son of Brian son of John son of Donal son of Conor an einigh. 253. (col. d) Seaan, Domhnall, ocus Aodh carrach: clann Cuinn m Domhnaill m Briain m Seaain m Domhnaill m Concobair an einigh. John, Donall and Hugh carragh were sons of Conn son of Donal son of Brian son of John son of Donal son of Conor an einigh. 254. Conn, et Seaan: clann Briain m Cuinn m Seaain buidhe m Aedha carraigh m Seaain m Domhnaill m Conchobair an einigh. Conn and John were sons of Brian son of Conn son of John boy son of Hugh carragh son of John son of Donal son of Conor an einigh. 255. Eogan, Giolla dubh, Toirrdealbach: clann Cuinn m Giolla dhuibh m Remainn m Seaain m Domhnaill m Conchobair an einigh. Owen, Giolla duff and Torlogh were sons of Conn son of Giolla duff son of Redmond son of John son of Donal son of Conor an einigh. 256. Seaan, ocus Brian: clann Neill m Seaain bhuidhe m Aedha carraigh m Seaain m Domnaill m Conchobair an einigh. John and Brian were sons of Neill son of John boy son of Hugh carragh son of John son of Donal son of Conor an einigh. 257. Risdeard occ, Seaan, et Brian: clann Risdeird m Tomais m Gerailt m Cathail m Domnaill m Concobair an einigh. Richard oge, John and Brian were sons of Richard son of Thomas son of Gerald son of Cathal son of Donal son of Conor an einigh. 258. Pilip occ, Uater, et Uilliam: clann tSeaain m Pilip m Tomais m Gerailt m Cathail m Domnaill m Concobair an einigh. Philip oge, Walter and William were sons of John son of Philip son of Thomas son of Gerald son of Cathal son of Donal son of Conor an einigh. 259. Cathal, ocus Brian dubh: clann Uilliam m Diarmada duibh m Cuinn m Domnaill oig (col. e) m Domhnaill m Concobair an einigh. Cathal and Brian duff were sons of William son of Dermot duff son of Conn son of Donal oge son of Donal son of Conor an einigh. 260. Felim m Cathail m Diarmada duibh m Cuinn m Domnaill oig m Domnaill m Concobhair an einigh. Felim son of Cathal son of Dermot duff son of Conn son of Donal oge son of Donal son of Conor an einigh. 261. Fearadhach, et Remann, da m Cuinn m Feradaigh m Cuinn m Aedha m Remainn m Concobair an einigh. Feredagh and Redmond, two sons of Conn son of Feredagh son of Conn son of Hugh son of Redmond son of Conor an einigh. 262. Geralt m Feradaigh m Cuinn mic Aodha m Remainn m Concobhair an einigh. Gerald was the son of Feredagh son of Conn son of Hugh son of Redmond son of Conor an einigh. Dochartaigh Thuaithi Cranncha O'Dougherty of Tuaithe Cranncha 263. Rudhraighe, et Conn: clann Concobhair m Gerailt m Domh- naill m Rudhraighe m Seaain m Conchobair an einigh. Rory and Conn were sons of Conor son of Gerald son of Donal son of Rory son of John son of Conor an einigh. 264. Domnall gruamdha, et Seaan: clann Eogain m Neill m Gerailt m Domhnaill m Rudhraighe m Seaain m Conchobair an einigh. Donall gruamdha (sullen) and John were sons of Owen son of Neill son of Gerald son of Donal son of Rory son of John son of Conor an einigh. 265. Brian, Geralt, et Domnall dubh: clann Cataoir m Gerailt m Domhnaill m Rudhraighe m Seaain m Conchobair an einigh. Brian, Gerald and Donall duff were sons of Cathaoir son of Gerald son of Donal son of Rory son of John son of Conor an einigh. 266. (Page 32, col. a) Dubaltach m Echmharcaigh m an Dubhaltaigh m Con mhuighe m Toirrdealbaigh m Seaain m Conchobair an einigh. Dubhaltach son of Eachmarcagh son of Dubhaltach son of Conmuighe son of Torlogh son of John son of Conor an einigh. Muinter Insi The Family of Inch (Inse) or the Island 267. Dubhaltach m Aodha m an Dubhaltaigh m Rudraighe m Eogain m Aodha bailbh m Seain m Conchobair an einigh. Dubhaltach was the son of Hugh son of Dubhaltagh son of Rory son of Owen son of Hugh balbh son of John son of Conor an einigh. 268. Niall cron m Seaain m an Dubaltaigh m Rudhraighe m Eogain m Aedha bailbh m Seaain m Conchobair an einigh. Neill cron (swarthy) was the son of John son of Dubhaltagh son of Rory son of Owen son of Hugh balbh son of John son of Conor an einigh. 269. Feilim, et Eogan: clann Cathaoir m Felim m Rudhraighe m Eogain m Aedha bailbh. Felim and Owen were sons of Cathaoir son of Felim son of Rory son of Owen son of Hugh balbh. 270. Art caoch, et Cu maighe liath: clann Ruaidri m Con muidhe m Emainn m Eogain m Aedha bailbh. Art caech (blind) and Cumaighe liath (grey) were sons of Rory son of Conmuighe son of Edmond son of Owen son of Hugh balbh. 271. Fer dorca, ocus Emann: clann Cathaoir m an Dubhaltaigh m Rosa m Emainn m Conchobair an einigh. Ferdorcha and Edmond were sons of Cathaoir son of Dubhaltagh son of Ross son of Edmond son of Conor an einigh. 272. Giolla dub m Geruilt m an Dubaltaigh m Rosa m Emainn m Concobair an einigh. Giolla duff was the son of Gerald son of Dubhaltagh son of Ross son of Edmond son of Conor an einigh. 273. Cathaoir, Aodh gruamdha, Seaan buide, Niall, ocus Emann: clann Gerailt (col. b) m Seaain buidhe m Cathaoir m an Dubaltaigh m Rosa m Emainn m Conchobair an einigh. Cathaoir, Hugh gruamdha, John boy, Neill and Edmond were sons of Gerald son of John boy son of Cathaoir son of Dubhaltagh son of Ross son of Edmond son of Conor an einigh. 274. Domnall cron m Seaain buide m Cathaoir, et cetera. Donal crone was the son of John boy son of Cathaoir, etc. Bresalaigh on Dumhaigh Breasals of the Caves 275. Niall og m Felim bresalaigh m Gearailt (.i. o Dochartaigh) m Domhnaill m Felim m Enri m Cathail m Toimilin m Aindilis m Conchobair manaigh. Neill oge son of Felim the Breasalach son of Gerald, who was the O'Dougherty, son of Donal son of Felim son of Henry son of Cathal son of Toimilin son of Aindilis son of Conor manaigh. 276. Aodh, Seaan og, et Domnall: clann Seaain tsalaigh m Domnaill oig m Gerailt m Felim m Enri m Cathail. Hugh, John oge and Donal were sons of John salach (dirty) son of Donal oge son of Gerald son of Felim son of Henry son of Cathal. 277. Brian og, et Geralt: da mac Briain m Cataoir m Gerailt m Domhnaill m Felim m Enri m Cathail. Brian oge, and Gerald, two sons of Brian son of Cathaoir son of Gerald son of Donal son of Felim son of Henry son of Cathal. 278. Toimilin m Domhnaill m Donnchadha m Emainn m Risdeird m Enri m Cathail m Toimilin m Aindilis m Conchobair manaigh. Toimilin was the son of Donal son of Donogh son of Edmond son of Richard son of Henry son of Cathal son of Toimilin son of Aindilis son of Conor manaigh. 279. Niall, ocus Dubhaltach: da mac Felim m Briain ballaigh m Donnchadha m Emainn (col. c) m Risdeird m Enri. Neill and Dubhaltagh, two sons of Felim son of Brian ballagh son of Donogh son of Edmond son of Richard son of Henry. 280. Aodh, Art, Cathal dubh: clann Seain ballaigh m Cuinn m Rudhraighe m Domhnaill m Felim m Enri mic Cathail. Hugh, Art and Cathal duff were sons of John ballagh son of Conn son of Rory son of Donal son of Felim son of Henry son of Cathal. 281. Brian modardha, ocus Ruaidri murrae: da m Domnaill ruaidh m Briain m Taidhg m Seaain m Enri m Cathail. Brian modardha (surly) and Rory murrae (mariner), two sons of Donal roe son of Brian son of Teige son of John son of Henry son of Cathal. 282. Risdeard m Briain m Enri gruamdha m Taidhg m Seaain m Enri m Cathail. Richard was the son of Brian son of Henry gruamdha son of Teige son of John son of Henry son of Cathal. 283. Toirrdelbach mall m Domnaill ballaigh m Feilim m Aibhne m Uilliam oig m Neill (o bfuil sliocht meic Neill) m Cathail m Toimilin m Aindilis m Conchobair manaigh. Torlogh mall (dilatory) was the son of Donal ballagh son of Felim son of Aibhne son of William oge son of Neill (from whom are descended the Sliocht Niall or Progeny of Neill) son of Cathal son of Toimilin son of Aindilis son of Conor manaigh. 284. Seaan, Donnchadh, et Niall og: clann Emainn m Seaain m Ruaidhri m Emainn m Ruaidhri m Neill (o tatt sliocht meic Neill). John, Donogh and Neill oge were sons of Edmond son of John son of Rory son of Edmond son of Rory son of Neill (from whom are descended the Sliocht Niall). 285. Niall modardha, et Uilliam: da mac Enri bhallaigh m Emainn m Ruaidhri m Neill (a quo sliocht meic Neill). Neill modardha and William, two sons of Henry ballagh son of Edmond son of Rory son of Neill (from whom are descended the Sliocht Niall). 286. Aodh buidhe, et Toirrdelbach occ: (col. d) clann Briain ballaigh m Seaain m Ruaidri m Emainn m Ruaidri m Neill (o tatt sliocht meic Neill). Hugh boy and Torlogh oge were sons of Brian ballagh son of John son of Rory son of Edmond son of Rory son of Neill (from whom are descended the Sliocht Niall). 287. Toirrdelbach ruadh, Concobar, et Niall og: clann Domnaill m Toirrdelbaigh m Neill m Eogain m Domhnaill ruaidh m Somhairle m Seaain moir m Domhnaill m Aindilis m Conchobair manaigh. Torlogh roe, Conor and Neill oge were sons of Donal son of Torlogh son of Neill son of Owen son of Donal roe son of Somarle son of John mor son of Donal son of Aindilis son of Conor manaigh. Bresalaigh Beos Breasalaghs Still 288. Art, Toirrdelbach, ocus Aodh: clann Donnchadha m Toirr- delbaigh m Airt m Aoda m Cathail m Toimilin m Aindilis m Conchobair manaigh. Art, Torlogh and Hugh, sons of Donogh son of Torlogh son of Art son of Hugh son of Cathal son of Toimilin son of Andilis son of Conor. 289. Eogan, Semus dubh, Niall an churraigh, Corbmac, Toirrdelbach et Diarmait occ: clann Diarmada m Con muighe m Briain gnumhaigh m Corpmaic charraigh m Seaain m Aedha m Seaain moir m Domnaill m Aindilis m Conchobair manaigh. Owen, James duff, Neill an churraigh (of the bog), Cormac, Torlogh and Dermot oge were sons of Dermot son of Conmuighe son of Brian gnumhagh (notched) son of Cormac carrach (scabbed) son of John son of Hugh son of John mor son of Donal son of Aidnilis son of Conor manaigh. 290. Seaan cron, Domnall dubh, Emann og: clann Emainn oig m Cathail carraigh m Briain gnumhaigh m Corpmaic carraigh m Seaain m Aedha. Sean crone (swarthy), Donal duff and Edmond oge, sons of Edmond oge son of Cathal carrach son of Brian gnumhaigh son of Cormac carrach son of John son of Hugh. 291. (col. e) Emann, Semus ruadh: clann Airt gruamda m Cathail carraigh m Briain gnumhaigh. Edmond and James roe, sons of Art gruamdha son of Cathal carrach son of Brian gnumhaigh. 292. Eogan, Aedh balbh, Seaan cron, Ruaidri murrae: clann Airt m Ruaidri dhuibh m Airt m Ruadri riabaigh m Seaain m Aodha m Seaain moir. Owen, Hugh balbh, John crone, and Rory murrae were children of Art son of Rory duff son of Art son of Rory riabagh son of John son of Hugh son of John mor. 293. Domhnall m an Dubhaltaigh m Domnaill gruamdha m Briain gnumhaigh. Donal was the son of Dubhaltagh son of Donal gruamdha son of Brian gnumhaigh. 294. Conchobar, Ruaidri, Niall og: clann Neill m Ruaidri m Feilim riabaigh m Concobair fallsa m Briain gnumaigh. Conor, Rory and Neill oge were sons of Neill son of Rory son of Felim riabagh son of Conor fallsa (deceitful) son of Brian gnumaigh. 295. Felim riabach m Ruaidri m Felim m Ruaidri riabhaigh m Concobair fallsa. Felim riabagh was the son of Rory son of Felim son of Rory riabagh son of Conor fallsa. 296. Enri, et Emann og: clann Rudraighe m Emainn dorcha m Donnchadha m Emainn m Risdeird m Enri m Cathail m Toimilin m Aindilis m Concobair manaigh. Henry and Edmond oge were the sons of Rory son of Edmond dorcha (dark) son of Donogh son of Edmond son of Richard son of Henry son of Cathal son of Toimilin son of Aindilis son of Conor manaigh. 297. Donnchadh og, Toirrdelbach modardha, Risdeard, ocus Dubal- tach, clann Aedha m Emainn dorcha. Donogh oge, Torlogh modardha, Richard and Dubhaltagh were sons of Hugh son of Edmond dorcha. 298. Enri mac Toirrdelbaigh m Briain m Briain m Eogain m Uilliam m Enri m Cathail m Toimilin mic Aindilis m Conchobair manaigh. Henry was the son of Torlogh son of Brian son of Brian son of Owen son of William son of Henry son of Cathal son of Toimilin son of Aindilis son of Conor manaigh. 299. Donnchadh, Emann, Risdeard, Seaan buidhe, clann Domnaill m Risdeird m Emainn m Risdeird m Enri m Cathail m Toimilin m Aindilis m Concobair mhanaigh m Domnaill m Ruaidhri. Domogh, Edmond, Richard and John boy were sons of Donal son of Richard son of Edmond son of Richard son of Henry son of Cathal son of Toimilin son of Aindilis son of Conor manaigh son of Donal son of Rory. 300. (Page 33, col a). Daueid (o tat clann Daueid), Ailin (o ttat clann Ailin), Feabhal (o ttatt clann Feabhail), Gilla brighde (o tat clann meic Giolla brighde), Domhnall og (o ttatt clann m Domnaill oig): ar sliocht Eacmarcaigh oig meic Eacmharcaigh sronmhaoil atad. David, from whom are the Clann Davids. Ailin, from whom are descended the Clann Ailin. Feabhal, from whom are descended the Clann Feabhal. Giolla Brighde, from whom are descended the Clann Mac Giolla bride. Donal oge, from whom are descended the Clann or sept of Donal oge. All these are the progeny of Eachmarcagh oge, son of Eachmarcagh sronmhaoil (noseless).