Return Home


Genelach Meic Domhnaill Gallocclach 301. Colla m Toirrdelbaigh m Giolla epscuip m Eoin m Raghnaill m Alaxandair m Aonghusa moir m Domhnaill m Raghnaill m Somairle m Gilla brighde m Giolla adhamhnain. Genelach Meic Gille Eoin 302. Eachdhonn occ m Lochlainn mhoir m Eachduinn oig m Each- dhuinn moir m Lochlainn catanaigh m Eachduinn uidhir m Eachduinn oig m Lochlainn m Eachduinn ruaidh na ccath m Lochlainn m Eoin duibh m Giolla colaim m Maoil iosa m Giolla eoain (o ta an slondadh) m Mic Raith m Maoil tsuthain (col. b) m Neill m Con duiligh m Ceallaigh (i.i ab Lesa moir) m Frainc m Sendubhaill sgoinne m Fearchair abradruaidh m Fearadhaigh m Fearghusa m Nechtain m Colmain m Baodain m Eachach m Muiredhaigh m Loairn moir m Eirc m Eachach muinreamhair m Aonghusa m Fearghusa uallaigh m Eachach tathmhail m Feidlimidh lamdhoid m Cingi m Guaire m Finntain m Coirpre righfoda m Conaire m Mogha lamha. Genelach Meic Dubhghaill Latharn 303. Eoin m Ailin m Eoin mic Ailin m Eoin m Alustrainn m Eogain m Donnchadha m Dubhghaill (a quo ) m Somairle m Gilla brighde. Sunn condregaitt fri clainn nDomhnaill. (col. c) Genelach Meic Finnghuine 304. Niall m Giolla brighde m Eoghain m Giolla brighde m Seneoghain m Fionnlaoich m Fioinnguine m Corbmaic m Airbeartaigh m Murchada m Fercair abratruaid m Feradaigh m Fergusa m Nechtain, et cetera. Genelach Meic Aodha O Maghnusa 305. Alainn m Mic Raith ridire m Cathail medhonaigh m Cathail moir m Lochlainn m Concobair moir m Floinn m Concobair (o ffuilit ui Concobhair chorco modhruadh) m Maoil echlainn m Argda (o tat muinter Argdha). Genealch Meic Ladhmainn 306. Eoin m Donnchadha m Gille epscuip m Roibeird m Donn- chadha m Eoin m Giolla colaim m Ladhmainn m Gilla colaim m Ferchair m Duinnslebhe. Sunn condregait et clann t-Suibhne. (col. d) Genelach Meic Lochlainn 307. Domhnall m Cainnigh m Eoin m Lochlainn m Giolla patraicc m Lochlainn m Giolla patraicc m Giolla Christ m Duinnslebe m Aeda alainn (.i. an Bruirrce)- Sunn condregait et clann t-Suibhne et clann Ladhmainn, .i. Suibne (o tta clann t-Suibhne), ocus Ferchair (o tat clann Ladhmainn), ocus Giolla crist (o tat clann Lachlainn oig)- m Anrathain m Aeda athlamhain m Flaithbertaigh an trosdain m Muirchertaigh midigh m Domnaill arda macha m Muirceartaigh na ccochall croicenn m Neill glunduibh m Aedha finnleith. (Col. e) Clann Lachloinn 308. Brian og m. Donnchada buide m. Neill m. Diarmada galloglaigh m. Aeda mic an Eoghanaigh (i. an MagLachlainn do thiut i Cath Caimirge); an t-Eoghanach so, et an t-epscop Mhaglachlainn, et an t-Oifistel; tri derbhraithre iad-sidhe. Eogan, Dubaltach, Domhnall, Donnchad buidhi, ocus Toirrdelbach: clann Briain oicc indsin. Brian oge son of Donogh boy son of Neill son of Dermot galloglagh son of Hugh son of the Eoghanaigh, i.e., the MacLaughlin who fell at Caim Eirge; The Eoghanaigh and the Bishop McLaughlin and the Official were brothers. Owen, Dubhaltaigh, Domhnall, Donogh boy and Torlogh, children of Briain oge. 309. Aodh, Cathal, et Eogan: clann Domhnaill croin m. Emainn m. Cathail duibh m. Neill m. Diarmada galloglaigh m. Aedha m. an Eoghanaigh. Hugh, Cathal and Owen, children of Domnall crone son of Emainn (Edmund) son of Cathal duff son of Neill son of Dermot galloglagh son of Hugh son of the Eoghanaigh. 310. Felim ballach, Seaan, Donnchadh, ocus Diarmait galloglach: cland Neill murrae m. Felim m. Seaain m. Neill m. Diarmada gallocclach m. Aedha m. an Eoghanaigh. Felim ballagh, John, Donogh and Dermot galloglagh, children of Neill murraw son of Felim son of John son of Neill son of Dermot galloglagh son of Hugh son of the Eoghanaigh. 311. Niall, Donnchad, et Emann: clann Briain bailbh mic Emainn dorcha. Neill, Donogh and Emann (Edmund), children of Brian bolbh son of Edmund dorchas. 312. (Page 34, col. a) Seaan, Diarmait, Aodh buidhe, Giolla glas, Emann gruamdha: clann an Dubhaltaigh m. Diarmada m. Aodha m. Aibhne m. Neill m. Eogain m. Neill m. Eoghain moir m. Murchada m. Domhnaill catha caimirge. John, Dermot, Hugh boy, Giolla glas and Edmund gruamda, children of Dubhaltaigh son of Dermot son of Hugh son of Aibhne son of Neill son of Owen son of Neill son of Owen Mor son of Murchadh son of Domnall of the Battle of Caim Eirge. 313. Aodh carrach, Eogan gorm: clann Eogain m. Diarmada m. Aodha m. Aibne, etc. Hugh carragh and Owen gorme, children of Owen son of Dermot son of Hugh, son of Aibhne, etc. 314. Niall mac Magnusa murrae m. Diarmada m. Aodha m. Aibne m. Neill. Neill son of Manus murrae son of Dermot son of Hugh son of Aibhne son of Neill. 315. Aibne m. Briain modardha m. Emainn m. Diarmata m. Aodha m. Aibne. Aibhne son of Brian modartha son of Edmund son of Dermot son of Hugh son of Fhoibhne (Aibhne). 316. Emann m. Magnusa m. Neill m. Eoghain m. Diarmada m. Aodha m. Fhoibhne. Edmund son of Manus son of Neill son of Owen son of Dermot son of Hugh son of Fhoibhne. 317. Donnchad, Seaan: clann Magnusa m. Giolla glais m. Neill m. Fhoibhne. Donogh and John, children of Manus son of Giolla glas son of Neill son of Fhoibhne. 318. Aibhne, Emann, et Giolla glas: clann Neill m. Giolla glais m. Neill m. Aibne. Aibhne, Edmund and Giolla glass, children of Neill son of Giolla glass son of Neill son of Aibhne. 319. Dubhaltach, Domhnall: da m. Felim m. Giolla ghlais m. Neill m. Aibhne. Dubhaltagh and Domnall, the two sons of Felim son of Giolla glass son of Neill son of Aibhne. 320. (col. b) Domhnall, Toirrdelbach, Felim riabhach, Cu Maighe, Aedh og: clann Briain m. Toirrdelbaigh chaoich m. Neill m. Aibhne. Domnall, Torlogh, Felim riabhach, Cu Maighe and Hugh oge, children of Brian son of Torlogh chaoch son of Neill son of Aibhne. 321. Eogan og, Niall, Diarmait, ocus Uilliam: clann Eogain m. Toirrdelbaigh caoich m. Neill m. Aibhne. Owen oge, Neill, Dermot and William, children of Owen son of Torlogh chaoch son of Neill son of Aibhne. 322. Aodh ruadh, Magnus dubh: clann Seaain m. Felim fhairsing. Hugh roe and Manus duff, children of John son of Felim fhairsing. 323. Emand, Niall: clann Donnchada riabhaigh m. Uilliam m. Giolla duibh m. Neill m. Aibne. Edmund and Neill, children of Donogh riabhach son of William son of Giolla duff son of Neill son of Aibhne. 324. Donnchad, Aodh: clann Aibne m. Uilliam m. Giolla duibh m. Neill m. Aibhne. Donogh and Hugh, chilren of Aibhne son of William son of Giolla duff son of Neill son of Aibhne. 325. Toirrdelbach ballach, Conchobar, Eogan: clann Bhriain m. Giolla grumada m. Briain m. Aibhne. Torlogh ballagh, Connor and Owen, children of Brian son of Giolla gruamda son of Brian son of Aibhne. 326. Brian, Seaan ruadh, Aibne, Conchobhar: clann Uilliam m. Aeda buidhe m. Domhnaill riabaigh m. Briain m. Aibhne. Brian, John roe, Aibhne and Connor, children of William son of Hugh boy son of Domnall riabach son of Brian son of Aibhne. 327. (col. c.) Concobhar, Risdeard: clann Ruaidri m. Feilim m. Risdeird m. an Oirchindigh, .i. Felim m. Con Muighe m. Felim m. an Oiffistel m. Neill mic Eogain m. Neill m. Eogain moir m. Murchada m. Domnaill chatha caimirge. Connor and Richard, children of Rory son of Felim son of Richard son of the Oirchindigh (herenagh), i.e., Felim son of Con Maighe son of Felim son of the Official son of Neill son of Owen son of Neill son of Owen Mor son of Murchadh son of Domnall of the Battle of Caim Eirge 328. Uilliam m. Briain carraigh m. Domhnaill m. Briain duibh m. an Oirchindigh. William son of Brian carragh son of Domnall son of Brian duff son of the Oirchindigh (herenagh). 329. Seaan, et Cu Maighe: clann Emainn m. Briain m. Risdeird m. an Oirchindigh i. Felim. John and Cu Maighe, children of Edmund son of Brian son of Richard son of the Oirchindigh, i.e., Felim. 330. Diarmaitt, ocus Domhnall: cland Donnchada ghairbh m. Semais m. Neill carraigh m. Domnaill find m. Ruadhri . Feilim m. an Oiffistel. Dermot and Domnall, children of Donogh garve son of James son of Neill carragh son of Domnall fimn son of Rory son of Felim son of the Official. 331. Niall m. Toirrdealbhaigh m. Patraicc m. Magnusa buidhe m. Feilim m. con Muighe m. Felim m. an Oiffisel. Neill son of Torlogh son of Patrick son of Manus boy son of Felim son of Cu Maighe son of Felim son of the Official. 332. Eogan, Brian modardha (col. d) Semas, Conchobar an brathair ocus Magnus: cland Seaain chaoich m. Semais m. Neill carraigh m. Domhnaill find m. Ruaidhri m. Feilim m. an Oiffisel. Owen, Brian modartha, James, Connor the Friar and Manus, children of John chaoch son of James son of Neill carragh son of Domnall fimn son of Rory son of Felim son of the Official. 333. Ruaidri, et Domhnaill: cland Briain m. Aodha m. Felim m. Giolla buidhe m. an Oiffiseil. Rory and Domnall, children of Brian son of Hugh son of Felim son of Giolla boy son of the Official. 334. Niall m. Ruaidri m. Magnusa m. Domhnaill m. Toirrdelbaigh m. Domnaill finn m. Ruaidhri m. Feilim m. an Oiffiseil. Neill son of Rory son of Manus son of Domnall son of Torlogh son of Domnall fimn son of Rory son of Felim son of the Official. 335. Niall m. Conchobair m. Eoghain m. Glisne m. Neill m. Donnchada m. an Oiffiseil. Neill son of Connor son of Owen son of Glaisone son of Neill son of Donogh son of the Official. (Page 35, col. a). Genelach Meic Suibhne Fhanad MacSweeney Fanad 336. Domnall gorm, Maol muire dubh, et Toirrdealbach: clann Domnaill m Toirrdelbaigh m Ruaidhri m Maoil muire m Toirrdelbaigh ruaidh m Toirrdelbaigh chaoich m Maoil muire m Murchada oig m Murchada mir m Maoil muire m Murchada m Maoil muire an sparain m Suibne (o tat clann t-Suibne) m Duinn slebhe m Aeda alainn (.i. an Buirrce) m Anrothain m Aedha athlamhain m Flaithbertaigh an trosdain m Muircertaigh midhigh m Domnaill ard macha m Muircertaigh na ccochall ccroicend m Neill ghlunduibh m Aodha finnleith. Donal gorme, Maolmuire duff and Torlogh were sons of Donal son of Torlogh son of Rory son of Maolmuire son of Torlogh roe son of Torlogh caech son of Maolmuire son of Morogh oge son of Morogh mor son of Maolmuire son of Morogh son of Maolmuire an sparain (of the purse) son of Suibhne (from whom the clann is called) son of Donslevy son of Hugh Alain (beautiful) son of Anrathan son of Hugh Athlamh son of Flaitbertach an trostain (of the Pilgrim's Staff) son of Muirchertach Midhe (of Meath) son of Donal of Armagh son of Muircertach 'of the leather cloaks' son of Neill glundubh son of Aedh Finnleith. 337. Ruaidri, et Donnchadh: da m Toirrdelbaigh oicc m Toirrdelbaigh m Ruaidri m Maoil muire m Toirrdelbaigh ruaidh. Rory and Donogh, two sons of Torlogh oge son of Torlogh son of Rory son of Maolmuire son of Torlogh roe. 338. Ruaidri m Maoil muire m Toirrdelbaigh m Eoin bernaigh m Maoil muire m Toirrdelbaigh ruaidh. Rory son of Maolmuire son of Torlogh son of John bernaigh (gapped) son of Maolmuire son of Torlogh roe. 339. Niall m Toirrdelbaigh oicc m Aodh buide ruaidh m Toirrdelbaigh m Ruaidri m Maoil muire m Toirrdelbaigh ruaidh. Neill son of Torlogh oge son of Hugh boy roe son of Torlogh son of Rory son of Maolmuire son of Torlogh roe. 340. (col. b) Maol muire, Domhnall gorm, Alustrann, et Eoin: cland Domnaill oig m Domnaill guirm m Domnaill oig m Domhnaill moir m Toirrdelbaigh ruaidh. Maolmuire, Donal gorme (illustrious), Alexander and John were sons of Donal oge son of Donal gorme son of Donal oge son of Donal mor son of Torlogh roe. 341. Maol muire m Toirrdelbaigh meirgigh m Maoil muire m Ruaidri carraigh m Domnaill oig. Maolmuire was the son of Torlogh meirgigh (rusty) son of Maolmuire son of Rory carrach son of Donal oge. 342. Brian m Neill oicc m Neill m Domnaill oig. Brian was the son of Neill oge son of Neill son of Donal oge. 343. Eogan, Toirrdelbach og: clann Emainn modardha m Neill m Domnaill oig. Owen and Torlogh oge were sons of Edmond modardha son of Neill son of Donal oge. 344. Maol muire m Eimhir m Toirrdelbaigh m Murchadha m Eoin ruaidh m Ruaidri (o raiter sliocht Ruaidhri) m Toirrdelbaigh ruaidh. Maolmuire son of Ever son of Torlogh son of Morogh son of John roe son of Rory (from whom are called the Sliocht Rory) son of Torlogh roe. 345. Brian, Alustrann, Eoghan: clann an Fir dhorcha m Ualtuir m Murchaidh m Eoin ruaidh m Ruaidhri m Toirrdelbaigh ruaidh. Brian, Alexander and Owen were sons of Ferdorcha son of Walter son of Morogh son of John roe son of Rory son of Torlogh roe. 346. Murchad occ m Murchada na ccapall m Domnaill m Toirrdelbaigh m Murchada m Eoin ruaidh m Ruaidhri. Morogh oge was the son of Morogh na gcapall (of the horses) son of Donal son of Torlogh son of Morogh son of John roe son of Rory. 347. (col. c) Eoghan epscop Cille moir, Niall, et Aodh: clann Eogain m Maoil muire ghruamdha m Murchada carraigh m Aedha m Murchadha m Maoil muire m Murchada oig m Murchadha mir. Owen, Bishop of Kilmore, Neill and Hugh were sons of Owen son of Maolmuire gruamdha son of Morogh carrach son of Hugh son of Morogh son of Maolmuire son of Morogh oge son of Morogh mor. 348. Aodh gruamdha, ocus Eoghan an Iocha: clann Maghnusa m Neill m Aodha m Murchadha mic Maoil muire m Murchada oig mic Murchada mhir. Hugh gruamda and Owen Iocha (of the Lough) were sons of Manus son of Neill son of Hugh son of Morogh son of Maolmuire son of Morogh oge son of Morogh mor. 349. Maol muire, Seaan modardha: clann Colla m Aodha m Ruaidri m Murcaidh m Maoil muire. Maolmuire and John modardha were sons of Colla son of Hugh son of Rory son of Morogh son of Maolmuire. 350. Toirrdelbach carrach, et Eremhon: clann Dubhaill m Neill m Aodha m Murchaidh. Torlogh carrach and Eremon were sons of Dubhgall sons of Neill son of Hugh son of Morogh. 351. Eoin m Eremhoin m Eoin m Concobair m Ruaidri m Murchadha. John was the son of Eremon son of John son of Conor son of Rory son of Morogh. 352. Uater m Lochlainn m Uateir m Magnusa carraigh m Eoin m Donnchadha gairbh m Maoil muire m Murchaidh oig m Murchaidh mir. Walter was the son of Lochlan son of Walter son of Manus carrach son of John son of Donogh garve son of Maolmuire son of Morogh oge son of Morogh mor. 353. Toirrdelbach og, Lochlainn, Emann gruamdha, Niall meirgeach, Fear dorcha bernach: (col. d) clann Eoin modardha m Fir dhorcha m Uateir m Magnusa carraigh. Torlogh oge, Lochlan, Edmond gruamdha, Neill meirgeach, and Ferdorcha Bernaigh were sons of John modartha son of Ferdorcha son of Walter son of Manus carrach. 354. Magnus, ocus Maol muire: clann Neill m an Dubaltaigh m an Fir dorcha m Eremoin m Toirrdelbaigh ruaidh. Manus and Maolmuire were sons of Neill son of Dubhaltagh son of Ferdorcha son of Eremon son of Torlogh roe. 355. Eoin, et Toirrdelbach: clann Murchaidh m an Fir dorcha. John and Torlogh were sons of Morogh son of Ferdorcha. 356. Ereamhon mac Domhnaill oig m Eiremhoin mic Dubhghaill m Neill m Aodha mic Murchaidh m Maoil muire m Murchaidh oig m Murchaidh mir. Eremon was the son of Donal oge son of Eremon son of Dubhgall son of Neill son of Hugh son of Morogh son of Maolmuire son of Morogh oge son of Morogh mor. (col. e) Na Tuatha MacSweeney 'of the Axes' 357. Donnchadh m Maoil muire m Murchadha m Eogain oig m Eoghain moir m Domhnaill m Neill m Toirrdelghaigh m Donnchadha moir m Maoil muire m Murchadha oicc m Murchadha mir. Donogh son of Maolmuire son of Morogh son of Owen oge son of Owen mor son of Donal son of Neill son of Torlogh son of Donogh mor son of Maolmuire son of Morogh oge son of Morogh mor. 358. Eoghan, Murchadh, Niall, et Toirrdhelbach: clann MicSuibne na ttuath .i. Eoghan occ m Eoghain oig m Eogain mhoir m Domhnaill m Neill. Owen, Morogh, Neill and Torlogh were sons of MacSweeney 'of the Axes,' i.e. Owen oge the son of Owen oge son of Owen mor son of Donal son of Neill. 359. Toirdelbach carrach m Eoin m Toirrdelbaigh carraigh m Eoghain moir. Torlogh carrach was the son of John son of Torlogh carrach son of Owen mor. 360. Murchadh, et Brian occ: clann Briain oicc m Briain m Eogain mhoir. Morogh and Brian oge were sons of Brian oge son of Brian son of Owen mor. 361. Maol modha m Aodha buidhe m Donnchadha m Domnaill m Neill m Toirrdelbaigh m Donnchadha moir. Maol modha was the son of Hugh boy son of Donogh son of Donal son of Neill son of Torlogh son of Donogh mor. 362. Eogan og m Eogain m Domhnaill m Donnchadha m Domhnaill m Neill m Toirrdelbaigh. Owen oge was the son of Owen son of Donal son of Donogh son of Donal son of Neill son of Torlogh. 363. Concobar m Domnaill m Donncaidh m Domnaill m Neill m Toirrdhealbaigh. Conor was the son of Donal son of Donogh son of Donal son of Neill son of Torlogh. 364. (Page 36, col. a) Toirrdelbach occ m Colla m Briain ruaidh m Emainn m Murchadha ruaidh m Domnaill m Neill m Toirrdealbaig m Donnchadha mhoir. Torlogh oge was the son of Colla son of Brian roe son of Edmond son of Morogh roe son of Donal son of Neill son of Torlogh son of Donogh mor. 365. Toirrdelbach carrach, et Aodh buidhe: clann Ruaidhri m Emainn m Murchaidh ruaidh m Domhnaill m Neill. Torlogh carrach and Hugh boy were sons of Rory son of Edmond son of Morogh roe son of Donal son of Neill. 366. Murchadh m Toirrdelbaigh m Ruaidhri m Murchaidh ruaidh. Morogh son of Torlogh son of Rory son of Morogh roe. 367. Donnchadh murrae, Eoin modardha, Emann buidhe, et Concobar: clann Semais m Briain m Semais m Gofradha m Toirrdelbaigh m Eogain m Donnchaidh mhoir. Donogh murrae (mariner), John modartha, Edmond boy and Conor were sons of James son of Brian son of James son of Gofrey son of Torlogh son of Owen son of Donogh mor. 368. Ruaidri og, et Domhnall: clann Briain m Toirrdelbigh m Briain m Semais m Gofradha. Rory oge and Donal were sons of Brian son of Torlogh son of Brian son of James son of Gofrey. 369. Murchadh og m Neill meirgigh m Briain m Semais m Gofradha. Morogh oge was the son of Neill meirgigh son of Brian son of James son of Gofrey. 370. Domnall, Maol mhuire: clann Emainn chroin m Aedha m Briain m Semais m Gofradha. Donal and Maolmuire were sons of Edmond crone son of Hugh son of Brian son of James son of Goffrey. 371. Aodh buidhe m Eoin m Aodha m Briain m Semais m Gofradha m Toirrdhealbaigh m Eogain m Donnchaidh moir. Hugh boy was the son of John son of Hugh son of Brian son of James son of Goffrey son of Torlogh son of Owen son of Donogh mor. 372. (col. b) Niall, Toirrdelbach buidhe, Emann cron, ocus Colla: clann Concobair m Neill m Eoin m Domnaill gruamdha. Neill, Torlogh boy, Edmond crone and Colla were sons of Conor son of Neill son of John son of Donal gruamdha. 373. Aodh mac Briain m Emainn tsalaigh m Eoin m Domnaill gruamhda. Hugh was the son of Brian son of Edmond salach son of John son of Donal gruamdha. 374. Colla m Maoil muire m Colla m Lochlainn. Colla was the son of Maolmuire son of Colla son of Lochlan. 375. Donnchadh m Aedha m Concobair ruaidh m Briain m Donnchadha. Donogh was the son of Hugh son of Conor roe son of Brian son of Donogh. (col. c) Mac Suibne Tire Boghuine MacSweeney of Tir Boghaine 376. Niall meirgeach, Maol muire, Oileuerus, Henri, et Alustrann: clann Mic Suibhne .i. Donnchad m Mhaoil mhuire meirgigh m Maoil muire m Neill moir m Eogain m Maoil muire m Eogain na lathaighe m Eogain connachtaig m Dubhaill dhuin uisnigh m Maoil muire m Murchadha mir. Neill meirgeach, Maolmuire, Oliver, Henry and Alexander were sons of MacSweeney, i.e., Donogh the son of Maolmuire meirgeach son of Maolmuire son of Neill mor son of Owen son of Maolmuire son of Owen (of the mire) son of Owen 'the Conacian' son of Dubhgall of Dun Uisnaigh son of Maolmuire son of Morogh mor. 377. Maol muire m Neill meirgigh m Maoil muire m Aedha m Neill mhoir. Maolmuire was the son of Neill meirgeach son of Maolmuire son of Hugh son of Neill mor. 378. Murchadh, Niall meirgech: clann Eoin modardha m Aeda mic Neill oig m Neill moir. Morogh and Neill meirgeach were sons of John modartha son of Hugh son of Neill oge son of Neill mor. 379. Toirrdelbach meirgech m Briain oig m Maoil muire m Neill mhoir. Torlogh meirgeach was the son of Brian oge son of Maolmuire son of Neill mor. 380. Eogan m Ruaidri ballaigh m Neill m Ruaidri ballaigh m Eogain ruaidh m Eogain m Maoil muire m Eogain na lathaighe. Owen and Rory ballagh were sons of Neill son of Rory ballagh son of Owen roe son of Owen son of Maolmuire son of Owen na lathaighe (of the mire). 381. Eoin mac Donnchadha bernaigh m Concobair m Maghnusa m Aedha m Dubhaill (col. d) m Lochlainn m Eogain na lathaighe. John was the son of Donogh bernaigh son of Conor son of Manus son of Hugh son of Dubhgall son of Lochlan son of Owen na lathaighe. 382. Colla m Conchobair oig m Concobair m Magnusa. Colla was the son of Conor oge son of Conor son of Manus. 383. Toirrdelbach meirgech m Donnchada m Maoil muire m Eogain leith. Torlogh meirgeach was the son of Donogh son of Maolmuire son of Owen leith (grey). Don Druing Do Aittreabh Hi Connachtaibh Diobh So The following are some of the MacSweeneys who dwell in Connacht 384. Fear gan egla, Brian, Maol mordha, Niall an corainn: clann Maoil muire m Eogain m Emainn m Murchadha m Domhnaill na madhmann m Eogain na lathaighe. Fergus gan eagla (fearless), Brian, Maolmordha and Neill an corainn (of the sickle) were sons of Maolmuire son of Owen son of Edmond son of Morogh son of Donal na madhmann (of the defeats) son of Owen na lathaighe. 385. Fear gan egla, aonmac lais .i. Alustrann; Brian, cethrar mac lais .i. Maol muire, Eogan, Murchad, Emann dorcha; Maol mordha, da mhac lais .i. Ruaidri, ocus Maol mordha og: Niall an corainn dia cloinn-sidhe Eoin mac Neill an chorainn. Fergus gal egla had one son, Alexander; Brian had four sons, Maolmuire, Owen, Morogh and Edmond dorcha; Maolmordha had two sons, Rory and Maolmordha oge; Neill an corainn had a son John. 386. Ruaidri, Semus an brathair: clann Eoin m Semais m Maoil muire m Colla. Rory and James the Friar were sons of John son of James son of Maolmuire son of Colla. (Page. 37, col. a). Baoigheallaigh [O'Boyle] 387. Toirrdelbach ruadh, Tadhg occ, Niall, ocus Felim: clann Ui Baoighill .i. Tadhg occ m Taidhcc m Toirrdelbaigh (.i. Ua Baoighill) m Neill m Toirrdelbaigh oicc m Toirrdelbaigh bernaigh m Neill ruaidh m Meanman m Aodha m Aindilis m Menman m Conchobair m Ceallaigh m Giolla brighde m Aindilis m Garbanaigh m Baoighill m Bradagain m Muircertaigh m Cind faoladh. Torlogh roe, Teige oge, Niall and Felim: sons of Teige oge O'Boyle son of Neill son of Torlogh oge son of Torlogh bernagh son of Niall roe son of Meanman son of Hugh son of Aindilis son of Meanman son of Conor son of Ceallagh son of Giolla Brighde son of Aindilis son of Garbann son of Baighill son of Bradagan son of Muircertach son of Cindfaeladh. 388. Emann buidhe m Toirrdelbaigh m Neill m Toirrdelbaigh oicc m Toirrdelbaigh bernaigh. Edmond buidhe son of Torlogh son of Niall son of Torlogh oge son of Torlogh bernagh. 389. Tadg og, et Aodh: clann Neill m Neill ruaidh m Neill m Toirrdelbaigh oicc m Toirrdelbaigh bernaigh. Teige oge and Hugh were sons of Niall son of Niall roe son of Niall son of Torlogh oge son of Torlogh bernagh. 390. Concobar, Toirrdelbach, Domhnall, Niall, ocus Brian: clann Aedha m Neill m Toirrdelbaigh oig m Toirrdelbaigh bearnaigh. Conor. Torlogh, Donall, Niall and Brian were sons of Hugh, son of Niall, son of Torlogh oge, son of Torlogh bernagh. 391. Toirrdelbach og m Donnchadha m Toirrdelbaigh m Neill m Toirrdelbaigh oicc. Torlogh oge was the son of Donogh son of Torlogh son of Nial son of Torlogh oge. 392. Donnchadh m Rudraighe m Donnchadha m Domhnaill (.i. an t-ab) m Toirrdelbaigh oicc m Toirrdelbaigh bernaigh. Donogh son of Rory son of Donogh son of Donal the Abbot son of Torlogh oge son of Torlogh bernagh. 393. (col. b) Niall, ocus Tadhg: clann Briain m Iriail m Aodha m Briain ruaidh. Niall and Teige were sons of Brian, son of Irial son of Hugh son of Brian roe. 394. Concobar og m Toirrdelbaigh oig m Toirrdelbaigh m Seaain m Aedha m Briain ruaidh. Conor oge son of Torlogh oge son of Torlogh son of John son of Hugh son of Brian roe. 395. Irial m Concobair m Neill m Seaain m Aedha m Briain ruaidh. Iriall son of Conor son of Niall son of John son of Hugh son of Brian roe. 396. Semus m Neill m an Dubaltaigh m Aodha m Briain ruaidh. James son of Niall son of Dubhaltagh son of Hugh son of Brian roe. Sliocht Risdeird Descendants of Richard 397. Toirrdelbach ballach, Aodh, et Emann buidhe: clann an Dubhaltaigh m Domhnaill ballaigh m Aedha m Uilliam m Briain m Risdeird. Torlogh ballagh, Hugh and Edmond boy were sons of Dubhaltagh son of Donal ballagh son of Hugh son of William son of Brian son of Richard. 398. Murchad, ocus Risdeard: clann Emainn ballaigh m Donnchada oicc m Aodha m Uilliam m Briain m Risdeird. Morogh and Richard were sons of Edmond ballagh son of Donogh oge son of Hugh son of William son of Brian son of Richard. 399. (col c). Eogan m Uilliam chaoich m Semais m Uilliam m Briain m Risdeird. Owen and William caech were sons of James son of William son of Brian son of Richard. Sliocht Eochada Descendants of Eochaidh 400. Toirrdealbach, ocus Niall an sagart: clann Aodha oicc m Briain m Concobair m Eochadha (o tat sliocht Eochadha) m Maoil ruanaidh m Meanman m Aedha m Aindilis m Meanman m Conchobair et cetera, Torlogh and Niall the Priest were sons of Hugh oge son of Brian son of Conor son of Eochaidh (from whom this branch of the family O'Boyle is called) son of Maolrooney, son of Meanman son of Hugh son of Aindilis son of Meanman son of Conor etc. 401. Brian, Niall modardha, Conchobar, clann Rudhraige m Briain m Conchobair m Eocadha. Brian, Niall modartha and Conor were sons of Rory son of Brian son of Conor son of Eochaidh. 402. Niall, Seaan, ocus Aodh: clann Taidhg m Fir dorcha m Cathail m Eochadha. Niall, John and Hugh were sons of Teige son of Ferdorcha son of Cathal son of Eochaidh. 403. Tadhg og, Aodh buidhe, Domhnall modardha: clann Con- chobair m Taidhg m Aodha m Toirrdelbaigh m Eochadha. Teige oge, Hugh boy and Donal madartha were sons of Conor son of Teige son of Hugh son of Torlogh son of Eochaidh. 404. Uilliam ballach m Felim ruaidh m Fir dhorca m Cathail m Eochadha. William ballagh was the son of Felim roe son of Ferdorcha son of Cathal son of Eochaidh. 405. Cetraimhe Droma ruscca ruidhles slechta Briain ruaidh, ocus cethraimhe Caisil dallain. Cethraime an Mhais ruidhles slechta Risdeird et cethraime Droma conaire ruidhles slechta Eochadha. The quarter of Drom Rusga and the quarter of cashel Dallain was the rightful property or inheritance of the Sliocht Brian roe. The quarter of the Mais was the rightful inheritance of the Sliocht Risdeird; and the quarter of Drom Conaire was the rightful inheritance of the Sliocht Eochaidh. 406. (col d). Tir Ainmire at-beror frisin mbloidh tire o Ghauth bera co h-abhainn Fiadha, et tir Boghine o abainn Fiadha co h-Eidhnicch. (Page 38).-Blank.