The Pronunciation of Irish Names

[ch] as in Scots loch; lock

[dh] as in english th in there

[gh] as in Spanish g in rogo

[th] as in English th in think

 

  Old Irish Modern Irish
     
Aedh (Hugh) aidh edh
Airgialla ar-yiala  
Brigit bri-yid brid
Cathal ka-thal ka-hal
Cenel nEogain ke-nel no-ghin  
Cerball ker-val ka-rul
Cairpre kor-bre kar-i-bre
Conchobar (Conor) kon-cho-var kon-a-chur
Dal Riata dal ria-da  
derbfhine der-vi-ne  
Diarmait diar-mid  
Domnall (Daniel) dov-nal do-nal
Eochaid ech-idh o-chi
Emain e-vin au-in
Eoganacht o-gha-nacht o-nacht
Feidlimid (Felim) fedh-li-midh fei-li-mi
Flaithbertach flath-ver-tiy fla-har-ta
Laeguire Loi-ghu-re le-ghi-re
Lebor Gabala le-vor ga-va-la laur ga-wa-la
Lugaid lu-ghidh Lu-i
Mael Sechnaill mail-shech-nil mel hyach-nil
MacLochlainn mac-loch-lan  
Medb medhv mev
Muirchertach mur-cher-tach mwir-hyar-tach
nemed nevedh  
Naill Noigiallach Nial noi-yial-ach  
Oengus oin-ghus en-ias
ollam ol-av  
Ruadri (Rory) ruedh-ri ru-ri
Samain sa-vin sau-in
Suibne (Sweeney) suv-ne swi-ni
Tadgh tadhg taig
Tairrdelbach tar-dhel-vach ter-yal-ach
Temair (Tara) ter-vir tau-ir
Taoiseach toi-shech ti-shach
Ui Neill i-nel  
Ulaid ul-idh ul-i